ข่าวสาร

เปิดรับสามเณรใหม่ วัดพระธรรมกาย 2562

ให้เรตสมาชิก: 1 / 5

ดาวใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน
 
สามเณรคือเหล่ากอของสมณะ ซึ่งเป็นศาสนทายาทที่สำคัญอย่างยิ่ง ที่จะสืบทอดอายุของพระพุทธศาสนา เพราะมีวัยที่เหมาะสมที่สุดในการปลูกฝังคุณธรรมต่างๆ และสามารถที่จะเรียนรู้ และทรงจำพระธรรมคำสั่งสอนได้อย่างดีเยี่ยม หากได้รับการดูแลเอาใจใส่ และให้การศึกษาฝึกฝนอบรมตามพระธรรมวินัยแล้วก็จะเป็นการสืบต่ออายุพระพุทธศาสนาให้สถิตมั่งคง เป็นที่พึ่งของชาวโลกได้
ด้วยเล็งเห็นความสำคัญดังนี้ ทางหมู่กุฏิสามเณรวัดพระธรรมกายจึงจัดให้มี โครงการอบรมสามเณรใหม่ขึ้น เพื่อให้มีการศึกษาและอบรมปลูกฝังคุณธรรมพื้นฐาน  ซึ่งจะได้พัฒนาศักยภาพอย่างเต็มที่ เพื่อเป็นกำลังสำคัญในการเผยแผ่พระสัทธรรมคำสอนสู่มวลมนุษยชาติต่อไปฯ

เปิดรับสมัคร

๑ มีนาคม - ๓๐ เมษายน ๒๕๖๒

บวชเรียน

บาลี

จะปิดรับสมัครในอีก...

คุณสมบัติของผู้เข้ารับการอบรม

01
จบการศึกษาระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ขึ้นไป ถึง มัธยมศึกษาปีที่ ๓
02
เป็นเพศชายที่สมบูรณ์ อายุระหว่าง ๑๑-๑๖ ปี
03
สามารถอ่าน และเขียนไทยได้ดี
04
สุขภาพสมบูรณ์ แข็งแรง สมส่วนไม่พิการ ไม่มีโรคประจำตัว โรคที่เป็นอุปสรรคต่อการอบรม เช่น โรคจิต โรคประสาท โรคลมชัก โรคหอบหืด และ ไม่ติดยาเสพติด
05
มีความประพฤติเรียบร้อย เข้ากับหมู่คณะได้ พร้อมที่จะปฏิบัติตามระเบียบวินัยได้อย่างดี
06
ได้รับอนุญาตจากบิดา มารดา ผู้ปกครอง
07
เป็นผู้ได้รับสถานะทางทะเบียนบ้านอย่างถูกต้อง (สำหรับชาวต่างชาติต้องมีพาสปอร์ตยังไม่หมดอายุอย่างน้อย 1ปี)

หลักฐานการรับสมัคร

01
รูปถ่ายขนาด ๒ นิ้ว (ไม่สวมแว่นตาดำ ถ่ายไว้ไม่เกิน ๖ เดือน) จำนวน ๒ รูป
02
สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน ๒ ชุด
03
สำเนาบัตรประชาชน จำนวน ๒ ชุด
04
หนังสือสุทธิตัวจริง (ถ้าไม่มี ใช้ใบรับรองการบวชตัวจริง)
05
สำเนาวุฒิการศึกษา (ใบ ปพ.๑:๒) จำนวน ๒ ชุด (ส่งมาภายหลังได้)
06
สำเนาสูติบัตร จำนวน ๒ ชุด
07
สำเนาทะเบียนบ้าน หรือสำเนาบัตรประชาชน บิดามารดาผู้ปกครอง จำนวน ๑ ชุด
08
สำเนาทะเบียนบ้าน หรือสำเนาบัตรประชาชน ผู้พามา จำนวน ๑ ชุด
09
สำเนาทะเบียนบ้าน หรือบัตรประชาชน ผู้รับรองการเข้าอบรมโครงการ จำนวน ๑ ชุด

สิทธิพิเศษสำหรับผู้เข้ารับการอบรม

01
ได้รับการสนับสนุนสูงสุดด้านการศึกษาพระปริยัติธรรม นักธรรม-บาลี ภาษาต่างประเทศ และสนับสนุนส่งเสริมการศึกษาต่อ ทั้งภายในและต่างประเทศ
02
ได้รับการสนับสนุนสวัสดิการความเป็นอยู่ อาหาร ที่พัก พยาบาล และสวัสดิการอื่นๆ
03
ได้รับการฝึกฝนพัฒนาหล่อหลอมอบรมอาจาระมารยาท และธรรมะเพื่อนำไปใช้ดำเนินชีวิตให้ถูกต้องตามพุทธวิธี
+wedding gallery

กำหนดการรับสมัคร

1 มี.ค. ถึง 30 เม.ย. 2562

เปิดรับสมัคร ขอใบสมัคร ได้ที่  อาคารแก้วดวงบุญ

31 มี.ค. ถึง 29 เม.ย. 2562

เด็กที่สมัครเรียนบาลีเข้าอบรมภาคฤดูร้อน หน่อแก้วเปรียญธรรม  (พิเศษผู้เข้าอบรมโครงการหน่อแก้วเปรียญธรรมจะได้สิทธิ์เข้าอบรมเลย  หรือฟรีค่าเข้าอบรมสำหรับบางกรณี)

22 - 30 เม.ย. 2562

สามเณรที่สมัครเรียนบาลี   เข้าวัดรายงานตัว ณ หมู่กุฏิสามเณร

23 -30 เม.ย. 2562

ทดสอบความรู้สามเณร  ด้วยภาษาไทย เป็นหลัก และสอบสัมภาษณ์ความตั้งใจ

1 พ.ค. 2562

ประกาศผลการทดสอบความรู้  และสัมภาษณ์

5 พ.ค. 2562

ปฐมนิเทศโครงการบวชเรียน ณ วัดพระธรรมกาย

6 - 31 พ.ค. 2562

อบรมความประพฤติ  แนะนำสั่งสอนเบื้องต้น

3 มิ.ย. 2562

เปิดเรียน  เข้าสู่ระบบการเรียนการสอนนักธรรม บาลี
ผู้สมัครต้องผ่านการสอบความรู้ภาษาไทยทั้งอ่านและเขียน
และผ่านสัมภาษณ์ความตั้งใจ ถึงจะเข้าอบรมการอบรมเป็นสามเณรใหม่วัดพระธรรมกาย เพื่อศึกษาเล่าเรียนนักธรรม บาลี

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่

โทร.080-592-4781 062-794-2777

LINE ID : 0838333499

facebook : เส้นทางนี้ มีแก่นสาร

Image
บวชเรียนบาลี
รักษาแก่นแท้พระพุทธศาสนา
+S__65150990.jpg
+S__65150991.jpg

© 2024 เณรใหม่ All Rights Reserved. Powered by กองทะเบียนและสารสนเทศ