Image

ยินดีต้อนรับ
โครงการสามเณรใหม่ วัดพระธรรมกาย

ความรู้ดี

ส่งเสริมการเรียนการศึกษาถึงขั้นสูงสุด ทั้งคันถธุระ และวิปัสสนาธุระ หรือนักธรรม, เปรียญธรรม, อภิธรรมตามคณะสงฆ์ และโอกาสศึกษาในต่างประเทศ.

มีคุณธรรม

ยึดคุณธรรมเป็นหลักใหญ่ ทั้งเคารพ วินัย น้ำใจ อดทน ในการอบรมหล่อหลอมทุกๆ กิจกรรม.

ทำนิพพานให้แจ้ง

ฝึกตน ทนหิว บำเพ็ญตบะ ฝึกฝนอบรมตนเอง ทั้งกาย วาจา และใจ ให้ใสสะอาดบริสุทธิ์ โดยมีธรรมกายเป็นเป้าหมายของชีวิต เพื่อทำที่สุดแห่งทุกข์.

ข่าวสาร ล่าสุด

การบวชเป็นสิ่งที่มีคุณค่าที่บุตรพึงกระทำต่อบิดา-มารดา เพราะเป็นสิ่งที่ยืนยันให้ท่านรับรู้ว่าบุตรที่ท่านเฝ้าเลี้ยงดูจนเติบใหญ่ขึ้นมานี้ ระลึกถึงพระคุณของท่าน อยู่เสมอมา...

สามเณรคือเหล่ากอของสมณะ ซึ่งเป็นศาสนทายาทที่สำคัญอย่างยิ่ง ที่จะสืบทอดอายุของพระพุทธศาสนา เพราะมีวัยที่เหมาะสมที่สุดในการปลูกฝังคุณธรรมต่างๆ และสามารถที่จะเรียนรู้ และทรงจำพระธรรมคำสั่งสอนได้อย่างดีเยี่ยม

“ปิดเทอมทางโลก เปิดเทอมทางธรรม” โครงการบรรพชาสามเณร ฟื้นฟูพระพุทธศาสนาทั่วไทย พ.ศ. 2562 31 มีนาคม - 30 เมษายน พ.ศ. 2562

บวชเรียน

บาลี

การ บวชเรียน

การได้บวช เป็นสุดยอดโอกาสอันสูงสุดในชีวิตของลูกผู้ชาย คือ ได้โอกาสในการสร้างบุญบารมี ฝึกตน ทนหิว บำเพ็ญตบะ
ศึกษาธรรมะวินัย ยึดมั่นพระรัตนตรัยไปสู่ทางพระนิพพาน และได้ตอบแทนพระคุณบิดามารดาอย่างแท้จริง

บวชเรียนคืออะไร ?

บวชเรียน คือการสละเพศคฤหัสถ์ ออกบรรพชาอุปสมบท ดุจสามเณรราหุลเมื่อครั้งพุทธกาล มุ่งศึกษาธรรมวินัยขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ซึ่งการคณะสงฆ์ในปัจจุบันได้จัดให้มีหลักสูตร นักธรรมและเปรียญธรรมรองรับ เพื่อเป็นกุญแจไปไขพระไตรปิฎกสืบไป.

ทำไมต้องบวชเรียน ?

เพราะเพศคฤหัสถ์เต็มไปด้วยเครื่องกังวลมากมาย ซ้ำยังเป็นทางมาแห่งบาปอกุศลมากมาย ส่วนชีวิตนักบวชนั้น มีเครื่องกังวลน้อย ซึ่งจะทำให้สามารถศึกษาเล่าเรียน บำเพ็ญประโยชน์ตน และประโยชน์แก่โลกใบนี้ได้อย่างเต็มที่.

แล้วอะไร คือประโยชน์สูงสุดในการบวชเรียน ?

ได้โอกาสในการสร้างบุญบารมี ทำความดียิ่งๆขึ้นไป ไม่ต้องเสียเวลาไปลองผิดลองถูกในทางโลก โดยจะได้ศึกษาคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและดำเนินรอยตาม ฝึกตน ทนหิว บำเพ็ญตบะ ลดละขัดเกลาตนจนหมดกิเลส ไปสู่หนทางพระนิพพานในที่สุด.
เมื่อศาสน์ต้องการจงทยานมาถึงเร็วไว
แม้เหนื่อยเพียงไหนก็อย่าหวั่นไหวให้แกร่งกว่าหิน
แล้วจะภูมิใจทุกวันไปจนลมหมดสิ้น
โลกจะถวิลคิดถึงเราทุกวันคืน...
                                                            ...ดาวส่งสาร
Image

WHAT THEY SAYTESTIMONIALSOUR GREAT CLIENTS

ประโยชน์ในการบวช

ชีวิตสามเณร ผู้ได้โอกาส

เส้นทางชีวิตของผู้มีบุญผู้ได้โอกาส ในการสั่งสมบุญสร้างบารมีเพื่อยกตนและสรรพสัตว์ให้พ้นจากทุกข์ในสังสารวัฏอันหาเบื้องต้นท่ามกลางและที่สุดไม่ได้ จึงเป็นเส้นทางชีวิตอันประเสริฐที่เปลี่ยมและอุดมไปด้วยคุณค่าอย่างแท้จริง.

ผู้ได้โอกาส

ผู้มีบุญ ผู้ได้โอกาส บวชศึกษาธรรมะของพระจอมไตรตั้งแต่วัยเยาว์.

บวชเรียนบาลี

บวชเรียนบาลี รักษาแก่นแท้พระพุทธศาสนา เพื่อนำพาชาวโลกสู่ที่สุดแห่งธรรม.

ชีวิตสามเณร

เส้นทางชีวิตในการฝึกตนทนหิวบำเพ็ญตบะ ของเหล่าสามเณร.

อุปสมบทอุทิศชีวิต

ยกระดับชีวิต เป็นส่วนหนึ่งของพระรัตนตรัย เพื่อทำพระนิพพานให้แจ้งสืบไป.

ทีมงาน บริหารโครงการ

พระมหาไพบูณ โสภณชโย
พระมหาไพบูณ โสภณชโย/ หัวหน้ากองอบรมสามเณรใหม่ /
พระมหานิพัฒน์ ภสฺสรชโย
พระมหานิพัฒน์ ภสฺสรชโย/ คณะพระพี่เลี้ยง /
พระมหาเจริญ จารุชโย
พระมหาเจริญ จารุชโย/ คณะพระพี่เลี้ยง /
พระมหาโอฬาร โอฬารชโย
พระมหาโอฬาร โอฬารชโย/ คณะพระพี่เลี้ยง /

ข้อมูล || ติดต่อ

พบกันที่นี้

อาคารแก้วดวงบุญ 23/2 หมู่ 7 วัดพระธรรมกาย อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120.

080-592-4781
062-794-2777
MONDAY - FRIDAY
08:00 - 18:00
SATURDAY - SUNDAY
18:00 - 22:00

ติดต่อพวกเรา

© 2024 เณรใหม่ All Rights Reserved. Powered by กองทะเบียนและสารสนเทศ