• การบวชเป็นสิ่งที่มีคุณค่าที่บุตรพึงกระทำต่อบิดา-มารดา เพราะเป็นสิ่งที่ยืนยันให้ท่านรับรู้ว่าบุตรที่ท่านเฝ้าเลี้ยงดูจนเติบใหญ่ขึ้นมานี้ ระลึกถึงพระคุณของท่าน อยู่เสมอมา...

  • สามเณรคือเหล่ากอของสมณะ ซึ่งเป็นศาสนทายาทที่สำคัญอย่างยิ่ง ที่จะสืบทอดอายุของพระพุทธศาสนา เพราะมีวัยที่เหมาะสมที่สุดในการปลูกฝังคุณธรรมต่างๆ และสามารถที่จะเรียนรู้ และทรงจำพระธรรมคำสั่งสอนได้อย่างดีเยี่ยม

  • “ปิดเทอมทางโลก เปิดเทอมทางธรรม” โครงการบรรพชาสามเณร ฟื้นฟูพระพุทธศาสนาทั่วไทย พ.ศ. 2562 31 มีนาคม - 30 เมษายน พ.ศ. 2562

© 2024 เณรใหม่ All Rights Reserved. Powered by กองทะเบียนและสารสนเทศ